REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Asociatia Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE


 

 

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

al echipei de fotbal Asociatia Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE

 

 

 

PREAMBUL
În conformitate cu prevederile Statutului Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE, Regulamentului de Funcţionare ce se aplică în activitatea de FOTBAL a Asociatiei Clubul Sportiv  DINAMO NOUA GENERAŢIE, toţi membrii: jucători, părinţi, antrenori, cadre de specialitate şi alte persoane au obligaţia să desfăşoare o activitate care să se situeze la cel mai înalt nivel pentru îndeplinirea Obiectivelor Clubului Sportiv şi a Obiectivelor pe termen lung aprobate.
Prezentul Regulament face referire la activitatea jucătorilor, părinţilor şi a staff-ului tehnic, componenţi ai echipei.
Sportivilor le revine obligaţia să se pregătească consecvent la un nivel superior, iar în timpul jocurilor ce se susţin sub culorile Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE, să lupte pentru obţinerea unor rezultate favorabile, să dea dovadă de o conduită ireproşabila în terenul de joc şi în afara lui, în relaţiile cu coechipierii şi adversarii în relaţiile cu staff-ul tehnic şi conducerea clubului precum şi în relaţiile cu spectatorii. Ei au obligaţia să ducă o viaţă particulară decenta şi morală, să respecte cu stricteţe Normele şi Regulamentele Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE.
Prezentul regulament stabileşte drepturile şi obligaţiile sportivilor, părinţilor şi a staff-ului tehnic, organizarea activităţii clubului, reguli privind disciplina muncii şi procedura de urmat, abaterile şi sancţiunile disciplinare şi alte dispoziţii suplimentare privind activitatea fotbalistică. Regulile de disciplină stabilite se aplică tuturor jucătorilor legitimaţi la club.
Respectarea principiului nediscriminarii şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii este o condiţie esenţială în organizarea şi desfăşurarea activităţii sportive al Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE.
 
       CAPITOLUL I. OBIECTIVELE PE TERMEN LUNG AL Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE
Art.1.1 In conformitate cu Hotărârea Consiliului Director, s-au aprobat următoarele obiective:
 • promovarea de jucători tineri in perspectiva evoluţiei lor sub culorile Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE;
 • răspunsul concret la nevoile fotbalului;
 • profesionalismul;
 • munca în echipă;
 • integritatea morală;
 • formarea continuă, cu posibilitate de transfer în condiţii favorabile atât pentru sportiv cât şi pentru club.

 Art.1.2 Pentru realizarea acestui obiectiv, Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE oferă instruire specializată, consiliere psihologică, asistenţă medicală pe durata antrenamentelor, monitorizare şi selecţie continuă.
 
Art.1.3 Sportivii cu aptitudini deosebite:   Pentru sportivii cu aptitudini deosebite dar fără posibilităţi financiare preşedintele Zamfir Petre, oferă sponsorizare, realizând cu tutorele sportivului un document oficial încheiat la notar, în cazul transferului, clubul urmând să îşi recupereze investiţia.
 
           CAPITOLUL II. OBLIGAŢIILE Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE
Art.2.1 În scopul organizării activităţii fotbalistice se asigură condiţii necesare pentru desfăşurarea normală a procesului de selecţie, pregătire şi participare la competiţii precum şi pentru respectarea disciplinei, se stabilesc în sarcina clubului anumite obligaţii ce fac parte din prezentul capitol.
 
Art.2.2 Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE  îşi va desfăşura activitatea în baza unui sistem de conducere coerent, modern şi eficient, bazat pe comunicarea permanentă cu sportivii şi părinţii.
 
Art.2.3 În scopul desfăşurării în condiţii normale a activităţii de instruire sportivă şi a participării la competiţii fotbalistice la nivelul standardelor existente în ţara noastră, Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE va pune la dispoziţia jucătorilor şi a staff-ului tehnic, terenuri: iarba şi sintetic, instalaţii sportive, anexelor acestora şi a echipamentului necesar pentru antrenament şi competiţie.
 
Art.2.4 Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE va asigura condiţiile de protecţie a muncii, de respectare a normelor igienico-sanitare şi de efectuare a controlului medical periodic şi operativ pentru toţi jucătorii.
 
Art.2.5 În scopul respectării principiului nediscriminarii şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE, interzice orice comportament ce ar avea un asemenea efect pentru sportivi precum şi a oricărui comportament care ar avea ca efect defavorizarea sau supunerea la un tratament degradant sau injust a unei persone sau a unui grup de persone.
 
Art.2.6 Conform Directivelor F.I.F.A, Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE, va desfăşura in bune condiţii toate activităţile media.
 
 CAPITOLUL III. OBLIGAŢIILE JUCĂTORILOR
 
Art.3.1 Jucătorii de fotbal componenţi ai lotului ce participă la Campionatul organizat de AMFB, sunt obligaţi să-şi pună în valoare în mod nelimitat întreaga lor putere fizică şi psihică, întreaga lor capacitate sportivă şi intelectuală în interesul fotbalului în general şi al echipei de fotbal Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE  în special.
 Art.3.2 Jucătorul de fotbal, are obligaţia sa participe la pregătire si antrenamente, la jocuri sau alte acţiuni iniţiate de A.C.S. Noua Generaţie sau împuterniciţii acesteia.
 Art. 3.3 Jucătorii clubului sunt obligaţi să aibă in permanenţă o comportare publică sau particulară care sa nu prejudicieze prestigiul fotbalului în general şi al Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE.
 Art. 3.4 Atât jucătorii, cât şi părinţii acestora, sunt obligaţi să se abţină de a face declaraţii publice sau de orice natură care ar prejudicia interesul Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE.
 Art. 3.5 Jucătorii clubului sunt obligaţi să respecte şi să aplice spiritul de fair-play faţă de toate persoanele implicate în procesul competiţional sau de pregătire şi antrenament (antrenori tehnico-tactici, cadre medicale, preparatori fizici, antrenori de portari, arbitrii, persoane oficiale, etc), să respecte şi să îndeplinească deciziile acestora.
 Art.3.6 Jucătorul cedează dreptul de imagine în mod necondiţionat Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE.
 Art.3.7 Jucătorul este obligat să se prezinte medicului echipei sau la alt medic de specialitate, imediat şi ori de câte ori este cazul eventualelor anomalii observate în starea sa de sănătate, să dovedească receptivitate în menţinerea unui potenţial fizic şi psihic ridicat.
 Art.3.8 Jucătorul este obligat să respecte cu stricteţe programul de recuperare stabilit de persoanele competente, să se supună tuturor măsurilor de medicină şi terapie sportivă în vederea readucerii lui într-un timp cât mai scurt la potenţialul fizic necesar.
 Art.3.9 Toţi jucătorii de fotbal componenţi ai echipei de fotbal Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE, au obligaţia de a respinge orice încercare prin care li se oferă posibilitatea de a folosi substanţe medicale interzise care le-ar putea mări în mod artificial potenţialul fizic şi psihic. Orice încercare în acest sens din partea unor persoane va fi adusă imediat la cunoştinţa organelor de conducere a Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE.
 Art.3.10 Jucătorii sunt obligaţi să participe activ în vederea realizării în cele mai bune condiţiuni a activităţii de publicitate întreprinsă de C.S..
 
 CAPITOLUL IV. OBLIGAŢIILE ANTRENORILOR
 
Art.4.1 Antrenorii au obligaţia să depună tot efortul şi să valorifice întreaga lor capacitate profesională în interesul echipei ce o pregătesc.
 Art.4.2 Ei trebuie să respecte cu stricteţe programele de pregătire şi antrenament al jucătorilor, să dea dovadă de exigenta şi intransigentă cu jucătorii care nu se supun programului stabilit, comit abateri şi nu respectă Normele şi Regulamentele Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE.
 Art.4.3 Antrenorii sunt obligaţi să respecte cu sticteţe Statutul C.S, Regulamentele şi Normele acestuia, precum şi Statutul şi Regulamentele F.R.F, AMFB şi UEFA.
 Art.4.4 Antrenorilor le revine obligaţia de a se ocupa permanent de depistarea, selecţia, pregătirea şi promovarea tinerilor talentaţi pentru construirea, pregătirea unei echipe puternice capabile să realizeze obiectivele de performanţă propuse şi aprobate de organele competente ale clubului.
 Art.4.5 Ei au obligaţia de a avea în permanenţă o comportare publică sau particulară care să nu aducă prejudicii prestigiului clubului sau conducerii acestuia.
 Art.4.6 Antrenorii clubului au obligaţia să se abţină de a face declaraţii publice în presă, la radio sau TV care pot aduce prejudicii intereselor Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE.
 Art.4.7 Ei trebuie să dea dovadă de fair-play în relaţiile lor cu persoanele implicate în activitatea sportivă, în general şi în cea fotbalistica în special, şi o atitudine deferenta faţă de conducerea Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE.
 Art.4.8 Antrenorii clubului sunt obligaţi să prezinte periodic organelor clubului informări sau rapoarte, să răspundă la orice solicitare a acestora de a da relaţii cu privire la comportarea echipei în timpul pregătirilor sau a competiţiilor, despre disciplină fizică, psihică şi morală a jucătorilor.
 Art.4.9 Să aplice imediat ce au constatat abateri din partea unor jucători sau părinţi, sancţiunile regulamentare ce le revin prin componentele atribuite în acest sens să propună organelor clubului măsuri disciplinare împotriva jucătorilor sau părinţilor care prin atitudinea şi comportarea lor contravin Normelor de Ordine şi Disciplina stabilite.
 Art.4.10 Antrenorii C.S. au obligaţia să întocmească din timp programele de pregătire, să solicite aprobarea lor, să le pună în aplicare şi să urmărească cu perseverenţă îndeplinirea obiectivelor de performanţă aprobate.
 Art.4.11 Să participe în mod obligatoriu la toate cursurile de perfecţionare şi specializare organizate de F.R.F. sau AMFB.
 
CAPITOLUL V. DISCIPLINA JUCĂTORILOR,PĂRINŢILOR, ANTRENORILOR
 
Art.5.1 Normele de Disciplina contribuie la desfăşurarea normala si regulamentara a intregii activităţi fotbalistice la dezvoltarea lui din punct de vedere calitativ si a ridicării performantelor in acest sport.
 Art.5.2 Incălcarea cu intenţie de catre jucători si antrenori a StatutuluiAsociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE, a Regulamentelor lui, a Normelor si Normativelor, precum si a prevederilor acestui Regulament, constituie abatere disciplinara si se sancţionează in raport de gravitatea faptei săvârşite.
 Art.5.3 Normele de disciplina se aplica jucătorilor, parintilor si antrenorilor echipei Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE care săvârşesc abateri astfel:
a.  Pe stadioane, in sali, in alte locuri unde isi fac pregătirea sau disputa jocuri
publice;
b.  In sediile clubului, in sediile A.M.F.B. sau F.R.F., precum si in alte locuri in
care acestea isi desfăşoară activitatea;
c.  In localurile cantonamentelor, in hoteluri sau restaurante, in mijloace de
transport public sau in oricare alta imprejurare care are legătura cu
activitatea desfăşurata de club.
 Art.5.4 Abaterea este fapta săvârşita cu intenţie prin care se incalca Normele de etica sportiva, competitionala, de organizare si de disciplina. Abaterea este orice acţiune prin care se aduce prejudicii uneia din Normele A.S. şi pentru săvârşirea căreia este necesara aplicarea unei sancţiuni.
 Art.5.5 Este considerat vinovat oricare din persoanele prevăzute in acest Regulament care prin fapta comisa a săvârşit o abatere disciplinara.
 Art.5.6 Recidiva, in interesul prezentului regulament constituie săvârşirea unei noi abateri, intr-un interval de un an socotit de la data sancţiunii anterioare. In caz de recidiva toate sancţiunile disciplinare prevăzute in acest Regulament se pot majora pana la dublarea lor.
 Art.5.7 Nimeni nu poate invoca in apărarea sa, necunoaşterea sau interpretarea greşita a Normelor de Disciplina si a prevederilor prezentului Regulament.
 
CAPITOLUL VI. SANCŢIUNI DISCIPLINARE
 
Art.6.1 Sancţiunile disciplinare ce se pot aplica jucătorilor sunt:
a.  avertisment;
b.  suspendare temporară;
c.  excluderea din activitatea fotbalistică.
 Art.6.2 Avertismentul este notificarea scrisă sau verbală prin care se atrage atenţia celor vinovaţi asupra abaterii săvârşite prin care sunt atenţionaţi ca în viitor să nu mai comită astfel de abateri.
 Art.6.3 Suspendarea temporară este sancţiunea disciplinară care are drept consecinţă, neincluderea jucătorilor ce au săvârşit abateri în lotul ce trebuia să ia parte la un joc sau mai multe jocuri, aşa cum este stabilit prin sancţiunea pronunţată.
 Art.6.4  Excluderea din activitatea fotbalistică este sancţiunea disciplinară care are drept consecinţa înlăturarea din această activitate, pe timp nelimitat, a jucătorilor care s-au făcut vinovaţi de abateri foarte grave.
 
CAPITOLULVII. SANCŢIUNI APLICATE JUCATORILOR
 
Art.7.1 Avertismentulse aplica jucătorilor pentru săvârşirea următoarelor abateri:
 1. întârzierea la pregătire sau antrenament în timp până la 15 minute;
 2. neîndeplinirea în mod voit a programului de pregătire şi antrenament stabilit;
 3. prezentarea la pregătire sau antrenament cu echipament neadecvat;
 4. nepredarea în timpul stabilit a echipamentului primit pentru pregătire, antrenament sau jocuri;
 5. lipsa de grijă pentru echipamentul ce 1-a primit în vederea pregătirii sau jocului;
 6. nesupunerea la controlul medical solicitat a fi efectuat în timpul antrenamentelor;
 7. nerespectarea programului de recuperare.
 
Art.7.2 Suspendarea temporară a jucătorului pentru o perioada de 1-6 luni se aplica dupa cum urmează:
 • părăsirea echipei fară încuviinţarea conducerii clubului si reîntoarcerea din proprie iniţiativă;
 • provocarea de tulburare a liniştii si scandal in timpul cantonamentului;
 • injurii, insulte, cuvinte jignitoare la adresa conducerii clubului si a antrenorilor atat de catre sportivi cat si de catre parinti;
 • lovirea arbitrilor sau adversarilor ce a avut drept consecinţa eliminarea din joc, fara compromiterea rezultatului;
 • declaraţii in presa, radio, televiziune care aduc prejudicii intereselor clubului sau persoanelor din conducerea acestuia.
 • acte huliganice, brutalităţi petrecute pe terenul de joc, care au drept consecinţă eliminarea, întreruperea jocului, compromiterea rezultatului echipei, penalizarea cu puncte, etc.
 • divulgarea catre terţe persoane a unor date cu caracter secret in dauna clubului;
 • acceptarea pentru prima oara a consumului de substanţe stimulative interzise folosite pentru creşterea artificiala a condiţiei fizice sau psihice;
 • acceptarea pentru a doua oara de a consuma substanţe stimulative, interzise, folosite pentru creşterea artificiala a condiţiei fizice si psihice;
 • jucătorii dovediţi ca au participat la trucarea unor rezultate ce a condus la pierderea jocului de echipa clubului;
 • distrugerea bunurilor materiale sau a instalatiilor clubului, scandal in locurile publice sau orice alta actiune care aduce prejudiciu de orice natura Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE.
 Art.7.3 Excluderea din cadrul clubuluise aplică pentru:
a.  comiterea unor fapte foarte grave, ce contravin Legislaţiei Române în vigoare pentru care jucătorul sau părintele vinovat a fost condamnat prin privare de libertate;
 1. jucătorii dovediţi că au participat la trucarea unor rezultate ce aucondus la pierderea jocului de către echipa clubului, iar sportivii sau părinţiivinovaţi au tras foloase materiale.
 2. încălcarea cu persistenţă a Normelor de Disciplină şi comportamentsocial, pentru care a fost sancţionat în mai multe rânduri;
 3. abateri grave, acte de huliganism şi brutalitate repetate;
 4. agresarea unor persoane sau producerea de vătămare corporală;
 5. săvârşirea de fapte prevăzute de legea penală pentru care minimulpedepsei este un an închisoare;
 6. acte de brutalitate faţă de staff-ul tehnic al clubului;
 7. lovirea membrilor Consiliului Director, a preşedintelui clubului, a antrenorilor, arbitrilor şi staff-ului tehnic sau a persoanelor asimilate acestora.
 
CAPITOLUL VIII. SANCŢIUNI CE SE POT APLICA ANTRENORULUI
 
Art.8.1 Săvârşirea de către antrenori a abaterilor prevăzute de articolele anterioare, care au ca rezultat, prin asimilare aceleaşi sancţiuni ca şi jucătorilor şi părinţilor.
Antrenorilor nu li se vor aplica sancţiunile de suspendare şi excludere din activitatea fotbalistică.
 Art.8.2. În situaţia în care antrenorii comit abateri grave sau foarte grave, ei vor fi deferiţi Comisiei de Disciplină a antrenorilor de pe lângă F.R.F. sau A.M.F.B..
 
CAPITOLUL IX. PROCEDURI DE APLICARE A SANCŢIUNILOR
 
Art.9.1 Avertismentul poate fi aplicat de Preşedintele C.S. din proprie iniţiativăşi/sau la propunerea antrenorilor.
 Art.9.2 Suspendarea temporară sau excluderea este decisa de către Consiliului Director la propunerea Preşedintelui Consiliului său a oricăruia dintre membrii Consiliului său a staff-ului tehnic.
 
CAPITOLUL X. DISPOZIŢII FINALE
 
 Art.10.1 Personalul Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE care vine în contact de serviciu cu jucătorii sau părinţii, pot depune sesizare la preşedintele Asociatiei Clubul Sportiv DINAMO NOUA GENERAŢIE, împortiva comportării lipsite de etică a acestora.
 Art.10.2 Pentru toate cazurile sau situaţiile neprevăzute în acest Regulament, acestea vor fi judecate şi sancţionate prin asimilare.
 Acest Regulament a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Director  şi va putea fi aplicat începând cu data de 01.09.2015.
 Dispoziţiile sale sunt valabile până la adoptarea unui nou Regulament.

 

 

ANEXA NR.1 – DNG NR.1 / 04.07.2015
 JUCĂTORUL ARE OBLIGAŢIA:
–         să fie respectos cu antrenorii, colegii şi celelalte persoane implicate în fenomen;
–         să aibe grijă de echipamentul din dotare şi de accesoriile sportive folosite în antrenamente;
–         să ducă o viaţă sportivă corespunzătoare, să se pregătească la capacitate maximă la antrenamente cât şi la şcoală;
–         să respecte sarcinile staff-ului tehnic privind normale de sănătate, aspect vestimentar şi obligaţii colective;
–         să participe la antrenamentele săptămânale şi la meciuri;
–         să anunţe antrenorul în cazul în care nu ajung la antrenament sau meci cu o zi înainte pentru a-i da posibilitatea antrenorului să găsească soluţiile optime de selecţie în timp util;
–         în cazuri neprevăzute, copii se pot învoi aducând la cunoştinţă membrilor staff-ului tehnic prezentând adeverninta medicală de la medicul de familie;
–         absenţa nemotivata a jucătorului mai mult de 2 săptămâni de la antrenamente conduc la excluderea acestuia.
 OBLIGAŢII COLECTIVE:
–         antrenorul are responsabilitatea de a alege căpitanul de echipă;
–         sarcinile căpitanului sunt:
-de a fi un exemplu pentru toţi coechipierii şi să ofere sprijin moral întregii echipe;
-să facă legătură între colegi şi staff-ul tehnic, fiind atent la comportamentul echipei, modul de pregătire şi atitudinea coechipierilor pe teren.
 OBLIGAŢIILE PĂRINŢILOR:
–         părinţii să nu uite că dacă şi-au adus copilul la şcoala noastră de fotbal trebuie să respecte regulile de ordine interioară;
–         pe lângă antrenori, părinţii trebuie să contribuie la crearea unei atmosfere destinese, imperios necesare pregătirii şi evoluţiei copilului, evitând stările de tensiune şi punerea presiunii pe copil, nicidecum nu puteţi fi egoist încât să aveţi impresia că nerealizările dumneavoastră le puteţi împlini prin proriul copil; acesta are propriul destin şi nu puteţi decât să-l sprijiniţi şi încurajaţi, nu forţa;
–         nu dumneavoastră jucaţi pe teren ci copii dumneavoastră, aşa că respectaţi-le alegerile, aceştia au un antrenor, fiind cel mai în măsură să judece sau să facă alegerile;
–         să respecte şi să adopte deciziile antrenorului, fără comentarii (iar dacă există nemulţumiri, să discute în particular cu antrenorul, fără a crea o atmosferă tensionată);
–         să cultive spiritual de fair-play, atât victoria cât şi înfrângerea să nu afecteze starea de spirit a copilului, atât înfrângerile cât şi victoriile, reprezintă experienţe pentru dezvoltarea copilului în perspectivă;
–         să nu compare propriul copil sau evoluţiile acestuia cu alţii sau să jignească alţi copii sau părinţi;
–         fiecare copil evoluează diferit, în concordanţă cu mai mulţi factori (talent nativ, muncă asiduă, seriozitate, dorinţă, sprijin moral, evoluţie proprie, etc.);
–         să nu uite că toţi copii au tratament egal pentru toate situaţiile;
–         să nu intervină în antrenament peste staff-ul tehnic;
–         să respecte decizia antrenorului atât în antrenamente cât şi în competiţii.

 

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*